Algemene voorwaarden

Algemeenheden

 1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.
 2. Wij zullen al het mogelijke doen om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heirkracht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.

Privacy

 1. We passen de AVG wetgeving toe.
 2. Privacyverklaring: uw gegevens worden door ons bewaard voor onbepaalde duur.  Deze gegevens omvatten: naam, adres, telefoonnummer, email adres, eventueel BTW- / Ondernemingsnummer, bestelgeschiedenis.
 3. Uw gegevens gebruiken we enkel voor: de boekhouding en facturatie, verzending, opvolgen van uw bestellingen (door uw bestelgeschiedenis kunnen we u contacteren indien we vermoeden dat u een fout boek besteld).
 4. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld, we verzenden ook geen nieuwsbrieven.
 5. U kan uw gegevens raadplegen. Het volstaat om ons hiervoor een email te sturen. We verbinden er ons toe om op vraag van de klant de bewaarde gegevens minstens binnen de 30 dagen kosteloos aan de klant te bezorgen. U kan op ieder moment deze gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Prijzen

 1. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. Deze zijn altijd inclusief BTW (hetzij 6 dan wel 21 percent).
 2. De Klant is de prijs verschuldigd die Prima Volta heeft meegedeeld. Duidelijke fouten zoals evidente onjuistheden kunnen door Prima Volta worden gecorrigeerd, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. De (berekening van de) kosten van de levering worden duidelijk meegedeeld aan de Klant, zowel tijdens het proces van de bestelling als in de uiteindelijke bevestiging van de bestelling.
 4. Kortingen worden – waar voorkomend – verleend per overeenkomst en geven niet automatisch recht op dezelfde korting bij volgende overeenkomst.

Betaling

 1. Betaling van bestellingen geplaatst via de Website worden onmiddellijk ontvangen via de online betaalomgeving.
 2. De Klant dient de betaling uiterlijk binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur uit te voeren op rekening van Prima Volta: IBAN BE50 7330 5448 3718 – BIC KREDBEBB.
 3. Alle eventuele kosten gerelateerd aan de betaling, bestelling en verzending (bank- en/of transfertkosten) zijn ten laste van de Klant.
 4. Prima Volta kan in de toekomst de betaalmogelijkheden uitbreiden. Deze zullen worden kenbaar gemaakt via de Website.
 5. Wanneer door Prima Volta een betaaltermijn is afgesproken, is de Klant in verzuim wanneer deze is overschreden. Tenzij expliciet anders overeengekomen, geldt de betaaltermijn als aangegeven in art. 4.1.
 6. Ten laste van de klant komen eveneens elke (buiten-)gerechtelijke kost van welke aard ook, die Prima Volta als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-)verplichting heeft moeten maken.
 7. In geval van niet tijdige betaling is Prima Volta bevoegd om alle verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop de Klant de betaalverplichting volledig is nagekomen, waaronder ook de verschuldigde rente en/of kosten.

Wijziging of Annulering

 1. Conform de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna “WHPC”) is de Klant vrij af te zien van diens aankoop via de Website binnen een termijn van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering.
 2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, geldt, voor zover niet in tegenspraak met de WHPC, ons recht op vergoeding wegens winstderving, alsook van de overige uit de desbetreffende annulering voortvloeiende schade. Voor een annulering is de expliciete toestemming van Prima Volta vereist.
 3. Bladmuziek valt onder de copyright-wetgeving en kan hierdoor niet worden geretourneerd.
 4. Het verzakingsrecht volgens de WHPC geldt niet bij artikelen waarvan de verpakking niet meer in originele en complete staat is. Gebruikte en beschadigde artikelen kunnen evenmin worden teruggenomen onder de voorwaarden van de WHPC.
 5. Tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer schriftelijk bevestigd door Prima Volta. Elektronische bevestiging is van deze algemene voorwaarden eveneens geldig.

Levering en verzending

 1. Prima Volta streeft ernaar elke bestelling zo snel als mogelijk af te leveren. Indien er geen welomschreven leveringstermijn werd overeengekomen met de Klant, wordt de bestelling in principe binnen de dertig (30) dagen geleverd. Indien wel een leveringstermijn werd overeengekomen met de Klant, kan deze termijn niet beschouwd worden als een fatale termijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toezegging.
 2. De overschrijding van een overeengekomen levertermijn kan niet worden aangewend als motief voor schadevergoeding.
 3. In geval van onvoorziene vertraging streeft Prima Volta ernaar de Klant hiervan binnen twee werkdagen op de hoogte te stellen, hetzij telefonisch dan wel per e-mail.
 4. Leveringen vinden plaats op het adres dat door de Klant wordt doorgegeven via de Website.
 5. Bij leveringen in het buitenland kan Prima Volta afwijkende voorwaarden hanteren.
 6. Bij levering in gedeelten heeft Prima Volta het recht elke deellevering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

Klachten en retournering

 1. De Klant dient de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten inzake de bestelling geschieden schriftelijk, uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
 2. Indien op voorhand niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle kosten welke aan een terugzending van (delen van) de bestelling naar Prima Volta zijn verbonden, ten laste van de Klant.
 3. Wanneer de Klant zonder klacht binnen de veertien (14) verzaakt aan diens aankoop volgens de WHPC, komen de kosten verbonden aan het retourneren van (delen van) de bestelling naar Prima Volta ten laste van de Klant.
 4. Bij retournering na verzaking volgens de WHPC, zal Prima Volta ernaar streven de terugbetaling van het door de Klant aan Prima Volta betaalde binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de retourzending middels overschrijving op het rekeningnummer van de Klant terug te storten.
 5. Prima Volta kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade – verlies of diefstal inbegrepen – die aan de producten of verpakking ontstaat bij terugzending.

Voorbehoud van de eigendom

 1. De eigendom van het bestelde gaat, niettegenstaande een feitelijke levering, over op de Klant nadat de Klant de koopprijs en al het overige uit hoofde van de overeenkomst aan Prima Volta is verschuldigd, heeft voldaan.
 2. Het staat de Klant vrij de aangekochte zaken op normale wijze door te verkopen. Zolang de betaling van het aangekochte evenwel niet is voldaan conform art. 8.1., is de Klant niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven. De Klant is verplicht om Prima Volta op de hoogte te stellen indien goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Prima Volta rust in beslag worden genomen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien de door Prima Volta geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Prima Volta binnen de geldende garantietermijnen en -voorwaarden voorgeschreven door de Belgische Wet kosteloos worden vervangen of hersteld. Prima Volta wordt eigenaar van het vervangen goed.
 2. In geval van overmacht is Prima Volta niet gehouden aan gemaakte verplichtingen jegens de Klant. Prima Volta mag haar verplichtingen opschorten voor de termijn van de overmacht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor het nakomen van de verplichtingen van Prima Volta jegens elke andere partij geheel of gedeeltelijk wordt onmogelijk gemaakt. Hieronder valt onder meer staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, storing in een telecommunicatienetwerk, een niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden.

Intellectuele eigendom

 1. De Klant erkent expliciet dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Website rusten bij Prima Volta, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Prima Volta of overeenkomsten die gesloten zijn met Prima Volta, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanduidt. 

Diverse bepalingen

 1. De maatschappelijke zetel van Prima Volta is gevestigd te 2960 Sint Lenaarts, Dijkstraat 1, met ondernemingsnummer 0808.293.674. Alle correspondentie met betrekking tot een overeenkomst of deze voorwaarden kan u richten aan Prima Volta op voormeld adres of naar het e-mailadres info@primavolta.be.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor een andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Prima Volta met betrekking tot de erin opgenomen materie.